STADGAR FÖR FÖRENINGEN KLAVERENS HUS

§1

Föreningen Klaverens Hus har till ändamål

-att verka för att främst svenskbyggda akustiska klaverinstrument (pianon och flyglar jämte äldre föregångare), självspelande pianon och orgelharmonier bevaras;

-att sprida kunskap om svensk klaver- och orgelharmoniefabrikation jämte deras socio- musikaliska kulturer.

§2

Verksamhet

Föreningen verkar för sitt ändamål bl.a. genom

-att bygga upp en representativ samling av främst svenskbyggda instrument;

-att genom kursverksamhet främja yrkeskompetensen hos pianostämmare och tekniker såväl när det gäller moderna instrument som äldre konstruktioner och märkestraditioner,

-verka för att en yrkestradition bevaras särskilt när det gäller tillverkning och reparation av orgelharmonier och självspelande instrument;

-verka för en ökad förståelse för instrumentens funktion, konstruktion och spelteknik hos såväl utövande musiker som hos en bredare klaverintresserad allmänhet;

-att genom utställningar och annan offentlig verksamhet, t.ex. publikationer, sprida kunskap om svensk fabrikation av berörda instrument och informera om deras skötsel och vård.

§3

Medlemmar

Medlem i föreningen blir envar fysisk eller juridisk person, som vill verka för och stödja föreningens ändamål och som erlagt av årsmötet i båda fallen fastställd avgift. Enskild person kan ingå som ständig ledamot mot erläggande av en engångsavgift.
Styrelsen kan kalla sådan person till hedersledamot, som gjort förtjänstfulla insatser på föreningens verksamhetsområden.

§4

Föreningens sammankomster

Föreningens årsmöte hålls före under verksamhetsårets första halvår. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen kallar till sådant eller minst en tiondel av medlemmarna påkallar ett urtima möte. Sådan begäran skall vara skriftlig och ange den eller de frågor som önskas behandlade.

Kallelse till medlemsmöte jämte möteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdagen. Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:

 1. a)       val av ordförande och sekreterare för mötet
  b)       val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  c)       fråga om kallelse till mötet utsänts i behörig tid
  d)       styrelsens verksamhetsberättelse
  e)       revisorernas rapport
  f)        fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  g)       fastställande av årsavgift(er)
  h)       motioner
  i)         val av ordförande
  j)        val av övriga ledamöter
  k)       val av ersättare
  l)         val av två revisorer jämte två ersättare
  m)     val av valberedning
  n)       övriga frågor

§5

Motioner till årsmötet skall vara skriftliga och tillställas föreningens styrelse tillhanda senast två månader före ordinarie föreningsmöte.

§6

Vid föreningsmöte får beslut endast fattas i fråga som upptagits i kallelsen. Alla val sker öppet, såvida inte någon föreningsmedlem begär annat. Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall som avses i. Resulterar omröstning i lika röstetal, gäller ordförandens mening. Vid lika röstetal vid val fäller lotten utslaget.

§7

Bokföringsår

Föreningens bokföring och verksamhet redovisas per kalenderår. Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma.

§8

Styrelse

Föreningens styrelse skall vara sammansatt så att dess ledamöter speglar olika aspekter av föreningens verksamhet. Den består av ordförande, minst fyra ledamöter jämte minst två ersättare och väljs på två år. Mandattiden skall bestämmas så, att halva antalet styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande varje år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter vid behov arbetsutskott, kommittéer eller andra organ som påkallas av dess arbete. Till dessa organ kan ledamot med särskild kompetens adjungeras, då så erfordras.

 • 9

Styrelsen åligger att handha föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens ändamål och föreningsmötets beslut samt att svara för föreningens ekonomi. Styrelsen avger å föreningens vägnar yttranden och remissvar. Styrelsen skall till revisorerna varje år före mars månads utgång överlämna årsberättelse med balansräkning och vinst- och förlusträkning för det gångna året samt övriga för revisionen nödvändiga handlingar.

§10

Kallelse till styrelsesammanträde skall jämte möteshandlingar vara ledamöterna tillhanda senast en vecka före sammanträdesdagen. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. För beslut krävs att ett ställningstagande stöds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§11

Stadgeändring

Nuvarande lydelse:

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte (vid två på varandra följande föreningsmöte, enkel majoritet). Därvid krävs minst två tredjedelars majoritet.

Ändringsförslag att antas vid nästa ordinarie årsmöte 2011:

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte med två tredjedelars majoritet eller vid två på varandra följande föreningsmöten med enkel majoritet.

§12

Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid vardera tillfället krävs minst tre fjärdedelars majoritet. Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användande av föreningens tillgångar, såväl pengar som samlingar, vilka harmonierar med föreningens ändamål och verksamhet.

Dessa stadgar är antagna den 22 december 1998 och ändrade den 7 november 2001,den 29 maj 2006 och den 6 september 2010.