Arkiv och bibliotek vid Klaverens Hus

Arkivet är uppdelat på textarkiv, bildarkiv och ljudarkiv. Ett handbibliotek betjänar både oss som arbetar här och våra besökare såsom forskare, musiker och privatpersoner som behöver uppgifter om instrument.

Textarkivet upptar kataloger och priskuranter i original eller kopia från svenska och utländska fabriker för pianon, orgelharmonier, självspelande instrument och pianomekaniker. Därutöver finns kataloger från konst- och industriutställningar (tryck). Av otryckt material finns arkivhandlingar rörande piano- och orgelindustrin i Herrljunga med bl.a. Berglings arkiv och delar av Sjögrens affärskorrespondens från 1940-talet. I gåvan från Baumgardts pianofabrik ingår vissa arkivalier liksom i depositionerna från familjerna Almquist och Nyström (främst klippböcker och fotografier). Efter S. Ljungqvists Orgelfabrik, Vänersborg och Landvetter (1899-1945) finns bl.a. orderboken 1915-1945, räkenskaper, kataloger och priskuranter, fotografier och glasplåtar av egna orglar, diplom från konst- och industriutställningar samt en släktbok. Därutöver bygger vi upp en samling kopior av arkivhandlingar, t.ex. patent, och registrerar förekomsten av arkiv efter inhemska piano- och orgelfabriker.

Bildarkivet innehåller fullskaleritningar i original till pianon, någon flygel och till klaviaturer och mekaniker. Konstruktionsritningar är sällsynta, men här finns en samling, som torde vara unik i Sverige. I bildarkivet ingår även fotografier av fabriksbyggnader jämte interiörer med olika tillverkningsmoment i original eller kopior, bl.a. de serier av fotografier från Östlind & Almquists produktion som togs 1898 för att manifestera att man påbörjat pianotillverkning och för 1909 års katalog. Tre filmer från Malmsjös och Östlind & Almquists fabriker 1927 och 1936 är så vitt vi vet unika. Vi har även videoupptagningar, bl.a. av fabrikör Uno Bergling i Herrljunga och av pianister på konsertpodiet. I bildarkivet ingår även fotografier av äldre utländska instrument såsom hjälpmedel i jakten på förlagor och idégivare åt svenska tillverkare.

Ljudarkivet innehåller bl.a. ett 25-tal intervjuer, gjorda 1977-ca 1990 med pianofabrikörer, pianoarbetare och representanter för svensk musikhandel. Därutöver har vi lagt grunden till en samling av inspelningar av svenska pianister.

Handbiblioteket är under uppbyggnad och skall bestå av litteratur om instrument, olika fabrikat, piano- och orgelatlaser (nummerböcker) och därmed sammanhängande områden såsom teknik- och industrihistoria, museikataloger över instrument samt böcker om klaverens musikaliska och sociala miljöer genom tiderna.